Stichting CultuurCentrum Zundert
 

Sluiting De Schroef

 

Op 14 juli heeft de gemeente besloten De Schroef te sluiten. Voor onze stichting was dat een onverwacht besluit. Enkele weken voordat het besluit is genomen heeft de gemeente gebruikers en iedereen die zich betrokken voelt bij De Schroef uitgenodigd om een visie te geven op de toekomst van deze voorziening.

 

Vervolgens zou een participatietraject worden opgestart met alle betrokkenen. Dat zou dan moeten leiden tot een plan voor de toekomst van De Schroef.

 

Voordat het participatietraject echt van start is gegaan heeft de gemeente het gebouw gesloten. Uit een gesprek met de gemeente is gebleken dat dit minimaal 2 jaar zal duren, maar wellicht kan uitlopen naar 3 jaar.

 

Omdat gesuggereerd is dat de gebruikers hebben geadviseerd om het gebouw op korte termijn tesluiten, publiceren wij hieronder onze reactie op 4 vragen die de gemeente heeft gesteld over de toekomst van De Schroef.

 

Wij weten dat een aantal andere gebruikers min of meer dezelfde reactie hebben gegeven. Alleen het cultuurplatform heeft geadviseerd het gebouw te sluiten. Daarbij gingen zij ervan uit dat het gebouw dan binnen een jaar opgenapt zou zijn.

 


 

Advies stichting CultuurCentrum Zundert aan de gemeente                     

 

Aanleiding

 

Naar aanleiding van een collegebesluit d.d. 19 mei heeft uw college ons de volgende vragen voorgelegd.

 

Welke mogelijkheden ziet u voor een culturele functie danwel een multifunctioneel ontmoetingscentrum met functies voor cultuur, horeca en maatschappelijke partners en als vergaderlocatie in Zundert?

 

Welke (ruimte-)behoefte is er bij gebruikers van de Schroef? Anders gezegd, wat heeft uw vereniging/stichting nodig aan ruimte en locatie gebonden voorzieningen om de activiteiten te kunnen uitvoeren?

 

Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van cc De Schroef? Is dit een voorziening      die voor de gemeente Zundert moet worden behouden of kan de invulling van een culturele functie ook op een andere manier worden vormgegeven?

 

 

Algemeen

 

Bij de reactie op deze vragen verwijzen wij ook naar onze inbreng tijdens het gesprek dat wij over dit onderwerp hadden op 11 maart met de wethouders Zopfi en de Beer. Verder is in deze reactie geen rekening gehouden met eventuele gevolgen die de corona-maatregelen hebben voor gebruik van het gebouw.

 

Welke mogelijkheden ziet u voor een culturele functie danwel een multifunctioneel ontmoetingscentrum met functies voor cultuur, horeca en maatschappelijke partners en als vergaderlocatie in Zundert?

 

Zundert kent een uitgebreid aanbod aan culturele activiteiten. Met name voor de podiumgebonden activiteiten is het CultuurCentrum met zijn relatief grote zaal en (weliswaar sobere) licht- en geluidsinstallatie van grote toegevoegde waarde. We denken daarbij bijvoorbeeld aan Hé-cabaret & en theatergroep, Volle Maon, Repelsteeltjes, Harmonie Nut & Vermaak, POCOZ, etc. Ook semi professionele instellingen op gebied van muziek en dans hebben behoefte aan deze voorziening. Daarnaast is het voor onze stichting de enige geschikte locatie in de gemeente om de professionele theatervoorstellingen uit te voeren, met name vanwege de zaal en het grote podium.

 

Verder maakte in het verleden bijvoorbeeld ook Beeldend Centrum structureel gebruik van het gebouw voor wekelijkse bijeenkomsten, maar ook als uitvalsbasis voor de Kunstroute.

 

Bij maatschappelijk gebonden activiteiten gaat het vaak om activiteiten van beperkte omvang, die voor een commerciële exploitant niet interessant zijn. Een voorbeeld is café Brein dat activiteiten voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Ook de EHBO is een structurele gebruiker. In het verleden waren dat ook verenigingen als de KBO (bond van ouderen), enkele biljartclubs en de Hobbyclubs voor AOW’ers.

 

Daarnaast is er een aantal vaste evenementen die van het gebouw gebruik maken vanwege aspecten als:

 • Faciliteiten (groot podium, licht/geluid)
 • Centrale ligging in het centrum
 • Grote zaal en gezellige foyer

 

Het gaat dan om zaken als:

 • Bijeenkomsten van de gemeente (gedecoreerden, gouden en diamanten bruidsparen, etc.)
 • Vaandelfeesten
 • Maquettefeesten
 • Bijeenkomsten Treeport, Rabobank en agrarische verenigingen
 • Incidentele manifestaties (bijv. café Malawi)

 

Tot slot is er ook een vergevorderd plan om een permanente corso-expositie onder te brengen in het gebouw. In het kader van de herinrichting van de Molenstraat is het plein voor het CultuurCentrum een corso-themaplein geworden. Een expositie over het corso sluit daar prima bij aan.

 

Het is daarom logisch dat er, net als in Rijsbergen (Koutershof), Wernhout (Wierenbos) en Achtmaal (’t Gouwe Hart) ook in de hoofdkern Zundert een multifunctionele voorziening beschikbaar is.

 

Daarbij staat in ieder geval vast dat zo’n voorziening niet op commerciële basis te realiseren is. Dat betekent dat een structurele financiering door de gemeente onontkoombaar is. Het gaat dan om de volgende kostenposten:

 

 • Kapitaalslasten
 • Zakelijke lasten
 • Energiekosten
 • Onderhoud
 • Beheerkosten

 

Hiervan zijn feitelijk alleen de beheerskosten via inzet van vrijwilligers te beïnvloeden.

 

Daar staat tegenover dat er in beginsel twee inkomenscomponenten zijn:

 • Inkomsten uit verhuur van ruimte
 • Inkomsten uit horeca-omzet

 

Wij hebben in het verleden ervaring opgedaan met de kosten van personeel. Het ging dan om een directeur/bedrijfsleider, enkele parttime medewerkers en oproepkrachten voor bardiensten en schoonmaak. In 2015 waren de totale personeelslasten ongeveer € 200.000.

 

We denken dat het mogelijk is om via de inzet van vrijwilligers deze lasten substantieel omlaag te brengen. We vinden wel dat er een ‘beheerder’ moet zijn die verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle voorkomende werkzaamheden. Gekeken zou kunnen worden of daar een gesubsidieerde arbeidsplaats voor te creëren is. Ook andere betaalbare constructies zijn denkbaar. We zouden dat idee verder uit willen werken

In deze constructie vraagt ook de horeca aandacht:

 • Er moet iemand zijn die de noodzakelijke bevoegdheden heeft om horeca te kunnen uitvoeren. (eventueel een lokale horeca-ondernemer die bereid is de horeca voor eigen rekening en risico te verzorgen?)
 • Er mag geen sprake zijn van vermenging van gesubsidieerde activiteiten en commerciële horeca-activiteiten (para-commercie)

 

Welke (ruimte-)behoefte is er bij gebruikers van de Schroef? Anders gezegd, wat heeft uw vereniging/stichting nodig aan ruimte en locatie gebonden voorzieningen om de activiteiten te kunnen uitvoeren?

 

Voor onze activiteiten hebben wij de foyer, de grote zaal met het bijbehorende podium, en de daarbij behorende technische installatie nodig. Daarnaast moeten bezoekers van onze voorstellingen gebruik kunnen maken van de algemene voorzieningen (met name toiletten). Voor de optredende artiesten moeten de kleedruimtes en douche beschikbaar zijn. Feitelijk gaat het dan dus om de hele huidige benedenverdieping.

Daarnaast gebruiken wij een ruimte voor onze theaterkassa en administratie.

Los van de eventueel structureel noodzakelijke aanpassingen vanwege de corona-maatregelen kunnen wij met de huidige ruimtes uit de voeten, maar bij aanpassing of nieuwbouw zouden wij graag meer capaciteit in de zaal hebben, alsmede een systeem met oplopende theaterstoelen, die inschuifbaar zou moeten zijn vanwege het multifunctionele gebruik.

 

Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van cc De Schroef? Is dit een voorziening  die voor de gemeente Zundert moet worden behouden of kan de invulling van een culturele functie ook op een andere manier worden vormgegeven?

 

De huidige locatie van het gebouw is natuurlijk ideaal. Op een mooie plaats in het centrum, goed bereikbaar en met voldoende parkeerfaciliteiten. Het gebouw daarentegen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Uit een in 2014 in onze opdracht uitgevoerde taxatie blijkt een achterstallig onderhoud van € 90.000 excl. BTW. Dat zal inmiddels meer zijn en houdt geen rekening met noodzakelijke aanpassingen aan keuken en sanitair.

 

Bovendien is het gebouw niet echt functioneel a.g.v. van de verschillende verbouwingen die in delen van het gebouw hebben plaatsgevonden in de loop der jaren en is het gebouw niet energievriendelijk.

 

Het gebouw aanpassen aan de eisen die er redelijkerwijze aan een cultuurcentrum gesteld mogen worden zal erg duur zijn. Sloop met herbouw of een voorziening op een andere locatie lijken meer logische oplossingen. In de overgangsperiode tot de realisatie van een verbouwing of nieuwbouw is wel van belang dat het huidige gebouw voldoet aan wettelijke eisen voor gebruik (o.a. brandveiligheid en ARBO).

 

De activiteiten onderbrengen in andere, bestaande gebouwen vinden wij geen goede oplossing. Dat leidt tot versnippering en heeft het risico dat er uiteindelijk een aantal initiatieven zal sneuvelen. Bovendien vinden wij dat geen goed signaal richting de culturele en maatschappelijke organisaties. Cultuur is een wezenlijk onderdeel van de samenleving en dat moet tot uiting komen in het gemeentelijk beleid. In dat kader vinden wij het ook geen goed idee om het huidige gebouw de komende jaren slechts beperkt open te houden.

Voor onze activiteiten is er geen passende locatie beschikbaar binnen de kern Zundert.

Combinatie met andere functies is uiteraard wel denkbaar. Te denken valt aan de combinatie cultuurcentrum/sporthal of een combinatie met een te bouwen nieuw school. Ook kan het aantal functies worden uitgebreid met maatschappelijke gerelateerde zaken als bijvoorbeeld een bibliotheek, spreekuur wijkagenten, huisvesting Terres de Hommes.

 

Conclusie

 

Bovenstaande brengt ons tot de volgende conclusie(s):

 

 • Voor de activiteiten van onze stichting is een accommodatie als het huidige CultuurCentrum noodzakelijk .
 • In afwachting van definitieve besluitvorming en realisatie van een definitieve voorziening is de keuze voor een vorm van vrijwilligersbeheer naar onze mening de oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Vrijwilligersbeheer door de organisaties die gebruik maken van het gebouw zou moeten leiden tot gebruik ‘om niet’ van de accommodatie.
 • Voortvarende besluitvorming over een structurele oplossing en de zekerheid dat het huidige gebouw bruikbaar blijft tot het moment waarop er een alternatief is, zal er wellicht toe leiden dat (huidige) gebruikers blijven/terugkeren.
 • Definitieve besluitvorming moet met de nodige voortvarendheid plaatsvinden om de (potentiële) gebruikers perspectief te bieden.
 • De periode tot de realisatie van een structurele situatie moet overzienbaar zijn (enkele jaren) en kan dan worden gebruikt om ervaring op te doen met het oog op de exploitatie van een structurele voorziening.
 • Er zal op korte termijn overleg nodig zijn om een aantal zaken verder uit te werken. Voor ons is in ieder geval belangrijk dat we in september weer kunnen starten met ons theaterprogramma.

 

 

 

© 2020 Websites & Zo